§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Użytym w niniejszy Regulaminie pojęciom nadaje się następujące znaczenie:
  a. Regulamin niniejszy regulamin Sklepu internetowego;
  b. Sprzedawca Teknika Industry Techonologies Spółka Akcyjna z siedzibą pod adresem: Nowa 3, 05-816 Opacz Kolonia, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS, pod nr: 0000849395, NIP 5342613949, Regon 385095427, kapitał zakładowy: 100.000 zł;
  c. Sklep internetowy sklep prowadzony przez Sprzedawcę dostępny pod adresem strony internetowej: https://sklep.teknika.pl/pl/sklep/
  d. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu internetowego;
  e. Konsument Klient będący osobą fizyczną, korzystający ze Sklepu internetowego, w tym w szczególności dokonujący zakupów w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 221 KC);
  g. Towar dostępny w Sklepie internetowym asortyment będący przedmiotem Umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą;
  h. Konto oznacza konto Klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie internetowym;
  i. Zamówienie oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży ze Sprzedawcą;
  j. Koszyk element oprogramowania Sklepu internetowego, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Towary do zakupu, Klient ma możliwość ustalenia i modyfikacji Zamówienia, w tym także liczby Towarów;
  l. Umowa sprzedaży umowa sprzedaży Towaru zawierana albo zawarta pomiędzy Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego;
  ł. RODO Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
  m. uśude ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług
  drogą elektroniczną (t.j. Dz.U.2020 poz. 344);
  n. KC ustawa z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U.2022 poz.1360);
 2. Niniejszy Regulamin określa:
  a. zasady korzystania ze Sklepu internetowego, w tym założenia konta;
  b. zasady i warunki składania Zamówień na Towary dostępne w Sklepie internetowym;
  c. zasady dostarczania zamówionych Towarów Klientowi przez Sprzedawcę,
  d. uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży Towarów;
  e. uprawnienia Klienta do rezygnacji z Zamówienia Towaru i odstąpienia od Umowy sprzedaży;
  f. zasady składania i rozpatrywania reklamacji/rękojmi.
 3. Do korzystania ze Sklepu internetowego wymagane jest posiadanie przez Klienta urządzenia podłączonego do Internetu z zainstalowaną popularną przeglądarką internetową. Klient nie jest zobowiązany do instalowania dodatkowych rozszerzeń lub wtyczek.
 4. Klient w celu korzystania ze Sklepu internetowego, a także składania Zamówień na Towary znajdujące się w Sklepie internetowym zobowiązany jest posiadać aktywne konto poczty elektronicznej.
 5. Sprzedawca w ramach prowadzonego Sklepu internetowego świadczy na rzecz Klienta usługi drogą elektroniczną w rozumieniu uśude w zakresie obsługi Zamówień.
 6. Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b uśude Klient korzystający ze strony internetowej Sklepu internetowego zobowiązany jest do nieumieszczania na tej stronie treści o charakterze bezprawnym.
 7. Przeglądanie Towarów dostępnych w Sklepie internetowym nie wymaga rejestracji.
 8. Składanie Zamówień przez Klienta na Towary znajdujące się w asortymencie Sklepu internetowego możliwe jest po podaniu niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację zamówienia bez dokonywania rejestracji.
 9. Ceny widniejące w Sklepie internetowym, jak również opisy Towarów stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu KC. Charakter wiążący – na potrzeby zawarcia Umowy sprzedaży – zyskują one dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę.
 10. Sklep internetowy dostępny pod adresem strony internetowej: https://sklep.teknika.pl/pl/sklep/ jest prowadzony przez Sprzedawcę.

§ 2
REJESTRACJA KONTA

 1. Warunkiem korzystania ze Sklepu jest założenie przez Klienta Konta poprzez prawidłowe wypełnienie formularza rejestracji dostępnego pod adresem: [https://sklep.teknika.pl].
 2. W trakcie wypełniania Formularza rejestracyjnego Klient zobowiązany jest:
  a. podać imię i nazwisko i/lub nazwę firmy, nr NIP, adres prowadzenia działalności gospodarczej, adres korespondencyjny oraz dane kontaktowe w postaci numeru telefonu oraz adresu e-mail;
  b. zapoznać się i zaakceptować niniejszy Regulamin.
 3. Sprzedawca, po przesłaniu przez Klienta formularza rejestracyjnego, na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, przesyła potwierdzenie założenia Konta.
 4. Każdorazowo Klient loguje się do Sklepu za pomocą podanych danych podczas wypełniania Formularza rejestracji, tj.: adresu e-mail oraz hasła.

§ 3
ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA

 1. W celu złożenia Zamówienia Klient powinien:
  a. wejść na stronę Sklepu internetowego;
  b. wybrać Towar a następnie dodać go do Koszyka za pomocą przycisku „Dodaj do koszyka”;
  c. przejść do w/w koszyka;
  d. wybrać kraj dostawy, podać adres mailowy oraz kod pocztowy;
  e. dokonać płatności za Towar;
  f. wskazać adres dostawy Towaru;
  g. zaakceptować niezbędne zgody, zweryfikować podane dane do wysyłki;
  h. kliknąć przycisk „Zakończ”.
 2. Podczas składania Zamówienia Klient zobowiązany jest do podania prawidłowych danych umożliwiających obsługę płatności oraz dostawę Towaru. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość weryfikacji powyższych danych osobowych Klienta poprzez nawiązanie z Klientem kontaktu, w tym za pomocą poczty elektronicznej.
 3. W sytuacji podania przez Klienta danych osobowych nieprawdziwych lub nieaktualnych albo w przypadku, gdy nie będzie możliwe nawiązanie kontaktu z Klientem, Sprzedawca zastrzega sobie możliwość odmowy zawarcia Umowy sprzedaży. Poprzez brak możliwości nawiązania kontaktu z Klientem rozumie się nieudzielenie przez Klienta odpowiedzi w terminie 7 (siedmiu) dni od daty wysłania do niego wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej. W takiej sytuacji Klient otrzyma zwrot wpłaconych środków.
 4. Po złożeniu Zamówienia na adres poczty elektronicznej Klienta Sprzedawca wysyła powiadomienie zawierające potwierdzenie otrzymania przez Sprzedawcę Zamówienia wraz ze szczegółowym zakresem Zamówienia.
 5. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w momencie, kiedy Klient otrzyma od Sprzedawcy na adres poczty elektronicznej powiadomienie potwierdzające przyjęcie Zamówienia.
 6. Ceny wszystkich Towarów widocznych w Sklepie internetowym wyrażone są w euro i nie zawierają podatku VAT (Prośba o weryfikację).
 7. Wiążąca dla stron Umowy sprzedaży jest cena widniejąca przy Towarze w momencie złożenia Zamówienia przez Klienta.
 8. W sytuacjach wyjątkowych, w przypadku, gdy Sprzedawca nie ma możliwości zrealizowania całego Zamówienia Klienta, niezwłocznie poinformuje Klienta o powyższym, wysyłając w tym zakresie stosowne powiadomienie na adres poczty elektronicznej Klienta. Klient ma wówczas prawo dokonać wyboru, tj. wyrazić zgodę na częściową realizację Zamówienia lub zrezygnować z całego Zamówienia.
 9. Zawierając Umowę sprzedaży Klient potwierdza, iż zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu oraz polityką prywatności i plików cookies (dostępną pod adresem: https://sklep.teknika.pl), w tym potwierdza, iż został zawiadomiony o prawie odstąpienia od zawartej Umowy sprzedaży (w terminie 14 dni od daty wydania mu Towaru), o którym mowa w dalszej części Regulaminu.

§ 4
TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA, FORMY PŁATNOŚCI, DOSTAWA

 1. Klient zobowiązany jest zapłacić cenę końcową, będącą sumą ceny zakupu Towarów powiększoną o koszty dostawy.
 2. Płatności za zakupione Towary w Sklepie internetowym Klient dokonuje wyłącznie za pomocą dostępnych w Sklepie systemów płatności elektronicznej – tj. płatności przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.
 3. Klient obowiązany jest do dokonania płatności za Zamówienie w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia złożenia Zamówienia.
 4. Za moment dokonania płatności uważa się moment wpływu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy.
 5. Na zakupiony Towar Klient otrzymuje od Sprzedawcy fakturę VAT.
 6. Sprzedawca zrealizuje Zamówienie w terminie do [7] dni roboczych, licząc od dnia otrzymania płatności od Klienta. Maksymalny jednak termin realizacji Zamówienia nie powinien przekroczyć [14] dni roboczych. Do wskazanych powyżej terminów należy dodatkowo doliczyć czas niezbędny na dostarczenie Towaru przez firmę kurierską.
 7. Zamówiony Towar Sprzedawca dostarcza do Klienta poprzez firmę kurierską lub transport inny. Dostawa Towaru do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Towaru są wskazywane Klientowi podczas składania Zamówienia. Sprzedawca umożliwia Klientowi również odbiór osobisty Towaru, który jest bezpłatny.
 8. Zamówione przez Klienta Towary są dostarczane przez Sprzedawcę co do zasady na terytorium wybranych państw, których lista dostępna jest w Koszyku. Sprzedawca przewiduje jednak możliwość wysłania Towaru do innych państw. W tym celu należy skontaktować się ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 9. Klient, przed odebraniem Zamówienia, zobowiązany jest sprawdzić, czy zakupiony Towar nie uległo uszkodzeniu w transporcie, a także czy Towar nie nosi żadnych uszkodzeń.
 10. Klient odbierając Towar zobowiązany jest pokwitować jego odbiór w obecności kuriera z jednoczesną adnotacją, że przesyłka została dostarczona w stanie nieuszkodzonym albo że przesyłka/Towar nosi ślady uszkodzenia z jednoczesnym opisem tych uszkodzeń.
 11. Miejscem spełnienia świadczenia wynikającego z zawartej przez Klienta ze Sprzedawcą Umowy sprzedaży jest miejsce, do którego Sprzedawca zgodnie z treścią złożonego przez Klienta Zamówienia zobowiązany jest dostarczyć zakupiony Towar.

§ 5
REKLAMACJE

 1. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Towaru na zasadach określonych w art. 556-576 KC.
 2. Klient, będący przedsiębiorcą, akceptując niniejszy Regulamin, wyraża zgodę na wyłączenie odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu rękojmi.
 3. Przejście niebezpieczeństwa przypadkowej utraty lub uszkodzenia zakupionego Towaru przechodzi na Konsumenta z chwilą jego wydania Konsumentowi.
 4. Sprzedawca nie udziela gwarancji Klientowi na zakupione przez niego Towary w Sklepie internetowym.
 5. Konsument wysyłając reklamację na adres Sprzedawcy: info@tetnika.pl powinien co najmniej podać następujące informacje:
  a. rodzaj stwierdzonej wady,
  b. określenie sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową sprzedaży poprzez jego naprawę albo wymianę na nowy, bądź oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży,
  c. w zakresie sposobu powiadomienia go o rozpatrzeniu reklamacji,
  d. dane kontaktowe składającego reklamację konieczne do powiadomienia go o rozstrzygnięciu reklamacji przez Sprzedawcę.
 6. Do zgłoszonej reklamacji Konsument powinien dołączyć reklamowany Towar, przedstawić dowód potwierdzający jego zakup (fakturę VAT) oraz wskazać numer Zamówienia.
 7. Konsument zostanie powiadomiony o decyzji Sprzedawcy w sprawie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od daty jej zgłoszenia w sposób wskazany przez Konsumenta przy zgłoszeniu reklamacji.
 8. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z procedurą składania reklamacji
  Konsument może w tym zakresie skontaktować się ze Sprzedawcą wysyłając stosowną wiadomość na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy, tj.: info@teknika.pl.

§ 6
ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, jak również Klient – przedsiębiorca będący osobą fizyczną, dokonujący zakupu o charakterze innym niż zawodowy, ma prawo odstąpić od zawartej Umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty wydania mu Towaru bez podania przyczyny, zgodnie z ustawą z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta.
 2. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży uważa się ją za niezawartą.
 3. W przypadku skorzystania z prawa, o którym mowa w ustępie powyżej, uprawniony zobowiązany jest poinformować o tym Sprzedawcę, składając oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży na formularzu udostępnionym mu przez Sprzedawcę znajdującym się pod adresem: [https://sklep.teknika.pl], które może zostać wysłane pocztą elektroniczną na adres Sprzedawcy: info@teknika.pl. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy złożone po terminie, o którym mowa w ust. 1 powyżej nie wywołuje skutków prawnych.
 4. Formularz oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży oraz informacja dotycząca korzystania z prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży Sprzedawca udostępnia Klientowi w formie elektronicznej (jako udostępniony do pobrania wzór na stronie internetowej Sklepu internetowego).
 5. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu drogą elektroniczną za pośrednictwem elektronicznego formularza odstąpienia od Umowy sprzedaży, Sprzedawca niezwłocznie prześle Klientowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży.
 6. Zwracany przez Klienta Towar, w związku z odstąpieniem od Umowy sprzedaży, musi być kompletny, z uwagi na względy higieniczne nie może być używany. Do zwracanego Towaru Konsument zobowiązany jest dołączyć dokument sprzedaży (fakturę VAT) oraz wypełniony i podpisany formularz zwrotu Towaru.
 7. Konsument zobowiązany jest do dokonania zwrotu Towaru niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty, w której odstąpił od Umowy sprzedaży.
 8. Jeżeli dostarczony przez Konsumenta Towar jest niekompletny, bądź nosi ślady użytkowania, wykraczające poza zwykły zarząd rzeczą, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia Towaru, lub do obniżenia zwracanej kwoty o różnicę wartości między Towarem nieuszkodzonym, a Towarem zwróconym przez Klienta.
 9. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru do Sprzedawcy. Klient ma obowiązek należycie zabezpieczyć odsyłany Towar tak, aby zapobiec jego uszkodzeniu.
 10. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży wszystkie dokonane płatności, zostaną przekazane na rachunek bankowy Klienta niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży. Koszty dostarczenia Towaru, które podlegają zwrotowi, nie obejmują dodatkowych kosztów związanych z wyborem przez Klienta innego niż najtańszy standardowy sposób dostawy oferowany przez Sprzedawcę. Zwrot płatności zostanie zrealizowany przy użyciu uzgodnionego sposobu zapłaty.
 11. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

§ 7
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych Klienta będącego osobą fizyczną jest spółka działająca pod firmą: Teknika Industry Techonologies Spółka Akcyjna z siedzibą pod adresem: Nowa 3, 05-816 Opacz Kolonia, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS, pod nr: 0000849395, NIP 5342613949, Regon 385095427, kapitał zakładowy: 100.000 zł, (zwany dalej również jako: „Administrator”).
 2. Administrator przetwarza dane osobowe osób, o których mowa w § 1, w związku z dokonanymi zakupami w Sklepie internetowym, jak również w związku z realizacją Umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Ponadto, przetwarzanie danych może się okazać konieczne dla celów innych niż wskazane powyżej, a niezbędnych w związku z wykonywaniem obowiązków z zakresu rozliczeń finansowych, w tym podatkowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Ponadto, w niektórych sytuacjach jest lub może się okazać konieczne przetwarzanie wskazanych danych dla celów innych niż wskazanych powyżej, a niezbędnych z uwagi na realizację prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). W innych przypadkach dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody, w zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 3. Podanie przez Klienta danych osobowych jest warunkiem zawarcia i wykonywania Umowy sprzedaży między Klientem a Administratorem. Brak podania przez Klienta wszystkich wymaganych danych osobowych będzie stanowić przeszkodę do zawarcia Umowy sprzedaży. W zakresie, w jakim dane osobowe są zbierane na podstawie zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 4. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. określonych celów, tj. w zakresie zawarcia i/lub realizacji Umowy sprzedaży i umowy zawartej w ramach uśude, przez okres do czasu zakończenia procesu zawierania takiej Umowy lub jej realizacji, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa (w tym w szczególności przepisy z zakresu prawa podatkowego) lub dla realizacji przez Administratora uzasadnionego interesu Administratora określonego powyżej (rozpatrzenie reklamacji, przedawnienie roszczeń z tytułu Umowy sprzedaży). W zakresie, w jakim Klient wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych po rozwiązaniu bądź wygaśnięciu Umowy, dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania tej zgody.
 5. Dane osobowe Klienta nie będą wykorzystywane do profilowania Klienta lub do zautomatyzowanego podejmowania względem niego decyzji.
 6. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Administratora, jak też podmiotom udzielającym wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia danych osobowych do przetwarzania.
 7. Klientowi przysługują odpowiednie prawa wynikające z RODO, tj. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych, prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne, prawo do żądania usunięcia danych osobowych, prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez taką osobę oraz gdy przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie, w jakim przetwarzanie danych osobowych Klienta odbywa się na podstawie udzielonej zgody, z zastrzeżeniem, że cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 8. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora danych osobowych Klienta narusza przepisy RODO, Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego. Organem nadzorczym wobec Administratora w zakresie danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych przez Administratora zostały określone w Polityce prywatności dostępnej pod adresem: [https://sklep.teknika.pl].

§ 8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia [05.06.2023] roku.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mieć będą odpowiednie przepisy prawa polskiego, w tym KC oraz ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 287).
 3. Klient ma prawo zgłosić Sprzedawcy reklamacje dotyczące działania Sklepu internetowego oraz świadczonych przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną. Reklamacja może zostać zgłoszona Sprzedawcy przez Klienta poprzez wysłanie jej pocztą elektroniczną na adres: info@teknika.pl. Reklamacja zostanie rozpoznana w terminie 14 dni od daty jej zgłoszenia. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie powiadomiony w formie, w jakiej została zgłoszona reklamacja (powyższa procedura nie ma zastosowania do reklamacji z tytułu rękojmi za wady Towaru).
 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody i krzywdy spowodowane jego działaniem lub zaniechaniem wynikającym z otrzymanych przez niego od Klienta nieprawidłowych danych.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie bez konieczności podania konkretnej przyczyny. Wprowadzone zmiany stają się obowiązującymi od momentu opublikowania ich na stronie Sklepu internetowego w zakładce Regulamin.
 6. W przypadku pytań lub niejasności dotyczących Regulaminu ewentualne uwagi należy przesyłać na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy: info@teknika.pl.